Naše činnost

Udržujeme chráněná území.
Poskytujeme poradenství veřejnosti i odborníkům.

Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace Brontosaura je oblastní pobočkou celostátní Asociace Brontosaura. Toto občanské sdružení pracuje v oblasti ochrany životního prostředí a přírody.
Činnost centra je financována z grantů nestátních nadací, z příspěvků samosprávy, darů soukromých i právnických osob a z výnosů vlastní práce. Naše projekty realizujeme na území NUTS II Severozápad, t.j. v Karlovarském a Ústeckém kraji. Chtěli bychom směrovat ekonomický rozvoj této oblasti blíže k trvale udržitelnému rozvoji tak, aby severozápad Čech ztrácel pověst regionu s nejvíce postiženým životním prostředím.
Napomáháme šíření technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pomáhají rozvoji regionální ekonomiky. Z našeho pohledu to jsou například ekologické zemědělství a lesnictví, pěstování energetických rostlin nebo agroturistika.

V současné době se konkrétně věnujeme oživení místních ovocných odrůd a vysokokmenných ovocných stromů, dále se snažíme zachovávat a obnovovat druhově pestrá luční společenstva. Zakládáme plochy, na nichž jsou pěstovány zdroje pro další šíření těchto rostlin do krajiny, poskytujeme poradenskou činnost a provádíme práce na obnovu sadů a luk.
Mimo těchto dvou základních a dlouhodobých programů provádíme údržbu chráněných území. Nejčastěji se jedná o vyřezávání náletových dřevin a sečení zanedbaných luk. Vyrábíme a rozmisťujeme úkryty pro drobné živočichy (ptáky, plazy, čmeláky a jiné bezobratlé).

Do všech těchto akcí zapojujeme mladé lidi – středoškoláky i vysokoškoláky. Snažíme se uvolnit jejich tvůrčí potenciál a prakticky je inspirovat k lepší péči o životní prostředí.

Jako každá správná organizace čas od času sepíšeme nějakou tu výroční zprávu a na následujících odkazech si je milovníci historie mohou stáhnout. Přejeme příjemné počtení:

Vyrocni_zprava_ECM_2013.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2012.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2011.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2010.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2009.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2008.pdf

Výroční_zpráva_ECM_2007.pdf

Výroční_zpráva_ECM_2006.pdf

 

Na závěr si dovolujeme nabídnout pohled na Meluzínu jinýma očima: Krušné hory tak trochu jinak


Historie organizace

Jak se to všechno seběhlo? Pokusím se o takový krátký životopis s komentářem, aby i ti, co méně pamatují, byli v obraze.

Bohužel den početí našeho dítka není přesně znám. Zato první porodní bolesti jsou přesně zaznamenány. 17. června 1994 bylo Koordinačním centrem Asociace Brontosaura zřízeno Regionální centrum Asociace Brontosaura v Dalovicích (okres Karlovy Vary). Po mnoha diskuzích a téměř hádkách bylo pokřtěno na Ekologické Centrum Meluzína. Tímto začalo centrum existovat pro určitou skupinu lidí. Většina úředníků a oficiálních míst však začala brát dítko vážně až po přidělení IČO (identifikační číslo organizace). To se stalo přesně 11. července 1994. Porod trval téměř měsíc. Nám to však nevadí, alespoň můžeme slavit narozeniny delší dobu.

Těsně po porodu bylo nutné o dítě starostlivě pečovat, aby neonemocnělo nějakými zákeřnými nemocemi. Povedlo se a brzy se začalo učit a vyvádět první „skopičiny“. Dělalo víkendové pobyty v přírodě, zájezdy na ekologicky hospodařící farmy, semináře pro věřejnost, letní exkurze, výstavy a spoustu jiných věcí.

Postupem času začalo svou aktivitu směřovat do 3 hlavních oblastí – ekologická výchova, ochrana přírody a ekologické informace. V tomto zaměření zůstává dodnes. Troufá si stále na větší a složitější problémy. Například vybudovalo v okolí SZeŠ Dalovice „Stezku k přírodě“. (Naučná stezka pro žáky škol, ale i veřejnost.) Začalo dokonce psát o sobě, svých akcích a spolupracovnících ve svém časopise. Takže Meluzína začala vydávat Hukot který nepravidelně výcházel celé devadesátá léta a poslední číslo vyšlo v roce 2005.

V roce 2001 (asi to byla už puberta), ekocentrum opustilo své rodné hnízdo v Dalovicích a začalo se zabydlovat na novém místě. Usídlilo se v Ostrově, kde sídlí dodnes.

Od roku 2001 také rozvíjí činnost v areálu Střední zahradnické a zemědělské školy Antonína Emanuela Komerse v Děčíně Libverdě. Zde ve spolupráci se studenty vybudovalo genofondový sad starých ovocných odrůd ovoce a pomohlo vylepšit areál pro ekologickou výchovu žáků ze základních škol.  Sedm let poskytovalo informace občanům v oblasti ochrany přírody a zemědělcům pomáhalo komunikovat se státní ochranou přírody na správách CHKO Labské pískovce a České středohoří.

Od konce 90. let se rozvíjí Pozemkový spolek Meluzína jako volné sdružení vlastníků pozemků, kteří fandí ochraně biodiverzity a chtějí ji v rámci svých nemovitostí podpořit. V rámci pozmkového spolkuse staráme například o botanickou zahradu v Dalovicích.

Je toho hodně, co už vyzkoušelo, a doufáme, že toho ještě více zkusí. Naštěstí jsou všechny jeho aktivity úhledně zaznamenány ve Výročních zprávách, které jsou samozřejmě k dispozici všem zájemcům. Rád bych mu popřál hodně zdraví a nápadů do dalších let a lépe ještě dál.
za redakci
Radoslav Bartůněk a Martin Lípa