Pozemkový spolek

Motto: „Pozemkový spolek Meluzína pečuje o krajinu, kterou lze přehlédnout z hory Meluzína v centrálním Krušnohoří“

 


 

PSM působí v severovýchodní části Karlovarského kraje a v severní části Ústeckého kraje. Zde leží řada lokalit s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů, s cennými ukázkami přírodních a polopřirozených společenstev a s jinými přírodními hodnotami.

 

Mnoho cenných lokalit není z různých důvodů zabezpečeno proti případné ztrátě svých hodnot. Získávání vlastnických a jiných práv k pozemkům používáme jako nástroj ochranářské činnosti v případech, kdy není možné péči realizovat jinak.

Hlavní metodou naší práce je vyhledávání vhodných vlastníků pozemků, kterým zajišťujeme finanční, materiální, technickou a odbornou pomoc při naplňování potřebné péče o přírodní hodnoty naší krajiny.

Z hlediska obsahového se PSM věnuje především ochraně kulturní krajiny. Zvláštní pozornost věnujeme údržbě druhově pestrých luk a pastvin a záchraně místně vhodných starých odrůd ovocných dřevin.

V těchto oborech vykonáváme potřebná praktická opatření v krajině nebo zajišťujeme odborné konzultace k jejich provedení. Zároveň spolupracujeme s orgány ochrany přírody při vyhledávání nových priorit v péči o cenná území, stanovení technologií a nezbytných rozsahů prací v krajině.

Úzce spolupracujeme s odbory životního prostředí Městského úřadu Ostrov, Magistrátu Karlovy Vary, s odborem životního prostředí Krajského úřadu Karlovy Vary, s odbočkou Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech a správou CHKO České Středohoří. Snažíme se propojovat toky informací mezi vlastníky pozemků, správními úřady a odborníky s hlavním cílem předcházet střetům v ochraně přírody a rozvíjet přírodě blízké hospodaření v krajině.

 

Pozemkový spolek Meluzína se rozvíjí od roku 2000. V dubnu roku 2002 byl Radou národního pozemkového spolku akreditován. Akreditace je při splnění určitých podmínek každoročně obnovována.

 

Aktuální akreditace je k nahlédnutí zde: PSM_akr_170430.pdf


Činnost Pozemkového spolku Meluzína je podporována z Programu rozvoje pozemkových spolků – prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky administrovaných Českým svazem ochránců přírody.

Pozemkový spolek Meluzína podporuje kampaň Místo pro přírodu:

 

Ukázka budky – v rámci programu tvorby úkrytů pro drobné živočichy.