Akce PSM

Rozvoj pozemkového spolku v roce 2016

I rok 2016 přinesl velký objem prací na členských lokalitách našeho pozemkového spolku. Mimo přímé pomoci našim členům, jsme také zahájili řadu jednání o prodloužení právního vztahu k několika lokalitám. U většiny z nich došlo k prodloužení na další období do roku 2021. U třech lokali, kde jsme cítili že již nejsme schopni přinést nic jiného, jsme k 31.12.2016 ukončili jejich členství. Děkujeme všem našim spolupracovníkům za úsilí, které věnovali uchování jejich přírodních hodnot. Doufáme, že tyto lokality ještě dlouhou dobu budou pro přírodu severozápadních Čech takovým přínosem, jako tomu bylo podobu jejich členství v Pozemkovém spolku Meluzína.

Celá zpráva o rozvoji Pozemkového spolku Meluzína v roce 2016 je k stažení zde: B_PSM16_ZZ-321609-www.pdf

Děkujeme všem kdo se podíleli na péči o lokality Pozemkového spolku Meluzína v roce 2016.


Rozvoj pozemkového spolku v roce 2015

V tomto roce jsme dokončili poslední projekt Operačního programu Životní prostředí pro některého člena našeho pozemkového. Skončilo tak období, které začalo již v roce 2008, přineslo celkem 7 velkých projektů pro tři naše členy. Na lokalitách chceme i nadále půsabit a pomáhat našim členům zvládnout udržitelnost jejich výsledků.

Pozemkový spolek se rozšířil v rámci lokality Dalovice. V rámci své činnosti na dalších lokalitách zajistil financování a fyzickou realizaci mnoha akcí na podporu biodiversity. Podrobnější údaje naleznete ve zprávě, která je ke stažení zde: B_PSM15_ZZ-321506-www.pdf

Hlavním cílem pozemkového spolku Meluzína je péče o přírodní hodnoty lokalit.


Rozvoj pozemkového spolku v roce 2014

Během roku 2014 se podařilo uzavřít dobrovolnou dohodu na lokalitu Hlupice v Českém Středohoří. Díky programu Ochrana biodiversity administrovaného Českým svazem ochránců přírody se na této lokalitě povedlo zahájit obnovu ovocné aleje.

Dále jsme pro stávající členy Pozemkového spolku Meluzína uskutečnili řadu akcí zaměřených na údržbu pozemků a ochranu přírodních hodnot. Asi nejrozsáhlejší akcí byla výsadba několika desítek ovocných stromů v Arnoltově ve Slavkovském lese.

Zpráva o činnosti v rámci našeho pozemkového spolku v roce 2014 je ke stažení zde: B_PSM14_ZZ-321408-www.pdf


Rozvoj pozemkového spolku v roce 2013

Do pozemkového spolku Meluzína vstoupily další dvě lokality. Jednou z nich je fruticetum – sbírka ovocných rostliny – na Chotobuzi v Průhonicích u Prahy. Díky programu ČSOP Ochrana biodiversity se na této lokalitě podařilo ještě v roce 2013 realizovat první projekt na arboristické ošetření stromů.

Druhou lokalitou je registrovaný významný krajinný prvek Dalovické tůně. Jedná se o pozemky v těsném sousedství Botanické zahrady v Dalovicích. I zde EC Meluzína RCAB připravilo projekt na urgantní zásah na regulaci invazních introdukovaných rostlin, které postupně zarůstají suchozemské části lokality. Bouhužel tento projekt nebyl podpořen. Vlastními silami byly provedeny výchovné zásahy v porostech dřevin ve prospěch dubu letního jako cílové kosterní dřeviny.

Pro dvě lokality pozemkového spolku byl připraven projekt na záchranu biotopu lučních sadů. V obou případech se jednalo o koplexní péči zaměřenou i na bylinné patro sadů a podporu zvláště chráněných živočichů přítomných v lokalitě. Zpráva o projektu je ke stažení zde: BIOD_OMOO_1303_ZZ_141302-www.pdf

Souhrná zpráva o rozvoji pozemkového spolku s přehledem hlavních aktivit je ke stažení zde: B_PSM13_ZZ-321304-www.pdf


Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2012

Zásadním přínosem bylo podepsání dobrovolné dohody se SZeŠ Dalovice a vstup školní botanické zahrady do našeho pozemkového spolku. V další činnosti jsme se soustředili v posledních dvou letech na záchranu cenných lučních sadů v lokalitách Větrný vrch, Alej u Boru a Jakubov.

Celá závěrečná zpráva o realizaci tohoto rozvojového projektu je ke stažení zde: B_PSM12_ZZ_www.pdf

Rok 2012 byl velmi nabitý činností. Velmi si ceníme skutečnosti, že se nám podařilo pro naše členy připravit dva projekty do 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Pevně doufáme, že tyto projekty v letech 2013-2015 dovedeme do úspěšné realizace.


Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2011

Ekologické centrum Meluzína RCAB nadále rozšiřovalo pozemkový spolek Meluzína. Podařilo se vykoupit lokalitu Alej u Boru – genofondovou plochu starých odrůd ovocných stromů, zasadili jsme se o registraci nového významného krajinného prvku, poskytovali jsme služby našim členům…

Celou závěrečnou zprávu z tohoto projektu včetně fotodokumentace si můžete stáhnout zde: B_PSM11_ZZ_w.pdf


Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010

Naší činnost v rámci pozemkového spolku shrnuje závěrečná zpráva projektu, která je k dispozici zde: B_PSM10_ZZ_w.pdf


Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2009

V roce 2009 jsme na celkový rozvoj pozemkového spolku zpracovali a provedli celkem dva projekty s poměrně bohatou činností:

Zpráva z prvního je k dispozici zde: B_PSM09_ZZ_w.pdf

Podrobnější informace o činnostech v Karlovarském kraji hledejte zde: KVK09EV_PSM_ZZ_D764_w.pdf


Pomoc členům pozemkového spolku Meluzína dokumentuje následující prezentace: 081011_Jakubov_rok_poté.ppt

Oba farmáři jsou dlouholetými členy našeho pozemkového spolku. Jejich farmy leží na území Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Doupovské hory.

Mimo pracovní a technické pomoci poskytujeme též poradenské služby.


Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008

V tomto roce jsme se soustředili na využití Operačního programu životní prostředí pro pozemkové spolky a jejich členy. Mimo tohle hlavní téma jsme se věnovali i pravidelné činnosti. Celou zprávu skrývá tento odkaz: PSM08_ZZ_w.pdf

Poradenská činnost a ekologická výchova v roce 2008 byla také podpořena grantem Karlovarského kraje. Podařilo se nám udělat docela hodně práce. Můžete se o tom dočíst v této zprávě: KVK08EV_PSM_D657_ZZ_w.pdf


Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2007

Pozemkový spolek Meluzína (PSM) uzavřel dobrovolné dohody s vlastníky pozemků, prozkoumal využití GIS pro práci pozemkových spolků a informoval vlastníky důležitých pozemků o možnosti členství v PSM a o jeho práci.
Závěrečná zpráva Fotodokumentace

Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2006

Pracuje se na tom…

 

Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2005

Pracuje se na tom…