Lokality PS Asociace Brontosaura

V současnosti  PS AB tvoří celkem dvě lokality.

Sad paní Jelínkové ve Švihově

Jedná se o pozemkyo celkové rozloze cca 0,7ha, které tvoří enklávu zatravněných pozemků obklopenou silně ornou půdou a intenzivně spásanými ovčími pastvinami. Tyto pozemky byly předmětem daru paní Mileny Jelínkové ČSOP. Při převzetí daru ČSOP přislíbil bývalé majitelce vybudovat na pozemku sad dle záměru jejího otce a sad zároveň využívat pro ekologickou výchovu mládeže. Asociace Brontosaura pronajímá tyto pozemky od ČSOP.

3x do roka pořádáme ve Švihově akce pro širokou veřejnost, zaměřené na propagaci zatravněných ovocných výsadeb.

Všechna opatření na lokalitě jsou vedena s ohledem na přítomné nebo předpokládané druhy zemědělské krajiny a s ohledem na okolní kontext krajiny.


Myslinka

Lokalita je součástí několika zahrad, které jsou ostrovem uvnitř intenzivně obdělávaného půdního bloku orné půdy s klasickým jednoduchým střídáním plodin – obilnina/řepka ozimá. Je zapojena do projektu Živá zahrada a působením PS AB jsou rozvíjeny nové aktivity. Majitelka udává pravidelný výskyt minimálně jednoho zvláště chráněného druhu – ještěrka obecná. Dále je pravděpodobně přítomno větší množství druhů vázaných na zemědělskou krajinu (různé druhy okáčů, modrásků, ohniváčků). Zahrada je záměrně vedena v režimu méně intenzivní seče bylinného patra (jako podpora motýlích populací). Péči o bylinné patro, tvorbu úkrytů provádí majitelka svépomocí.

Z ovocných stromů na lokalitě pochází ovoce používané na pravidelných výstavách v Domu ochránců přírody v Praze. Z lokality je získáván roubový materiál pro přepěstování některých unikátních odrůd v genofondových plochách odborného programu ČSOP.

Nejcennější hodnotou lokality jsou staré ovocné vysokokmeny s datovanou výsadbou do poloviny 30. let 20. století. Péče o ovocné stromy byla do převzetí lokality zcela nedostatečná, což vedlo k silně zhoršenému zdravotnímu stavu dřevin. Některé z nich jsou již v rozpadovém stádiu. Majitelka není fyzicky schopna ošetřovat velké dřeviny v potřebném rozsahu. V této činnosti potřebuje jak poradenskou podporu, tak přímou výpomoc s kvalitním provedením řezu dřevin, eventuálně s kácením nevhodných či dokonce nebezpečných stromů.

Ve spolupráci s majitelkou zahrady bylo v minulých letech provedeno pomologické hodnocení některých stromů.Velmi cenné jsou dochované stromy meruněk s datovanou výsadbou ve 30. letech 20. století.

Nejvýznamněší pomocí kterou PS AB přináší majitelce pozemku jsou zdravotní a redukční řezy velkých stromů.