Ústecký kraj, kraj přírody i člověka

Tento projekt již skončil. Byl praktickým naplněním Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Cíle projektu
Jedním z hlavních cílů projektu bylo zvýšení environmentálního povědomí veřejnosti a zavádění principů MA 21 v kraji. Prostředkem k naplnění těchto cílů byla především úplná a z větší části profesionalizovaná síť environmentálních informačních a poradenských center. Tyto subjekty potřebují pro svou osvětovou činnost podporu místních úřadů, které mohou využít jejich služeb jako nástroje pro neformální komunikaci s občany. Akreditovaná environmentální a poradenská centra dávají obcím záruku kvality nabízených služeb. Základem pro naplnění cílů projektu bylo vytvoření společné platformy těchto subjektů, které se díky vzájemné spolupráci založené na výměně informací zkušeností stali nositeli know-how jak realizovat ekologické služby pro místní úřady a jakým způsobem oslovovat a působit na širokou veřejnost. Projekt byl zahájen 1. března 2006 a ukončen 29. února 2008.

Finance
Projekt „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ byl podpořen ve 2. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v němž se rozdělují prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) na projekty neinvestičního charakteru. Úspěšný projekt Ústeckého kraje získal podporu, která přesahuje 11 miliónů korun. Přidělená dotace je tvořena ze 75 % prostředky ESF a z 25 % prostředky státního rozpočtu (MŽP).

Řízení a spolupráce
Koordinaci, administraci a finanční řízení projektu zajišťoval odbor evropských projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je v gesci Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.
Na realizaci se podílelo kromě Ústeckého kraje 6 partnerů, kterými jsou Český svaz ochránců přírody 4. ZO Tilia Krásná Lípa, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER – Brontosaurus Krkonoše, Podkrušnohorský zoopark se sídlem v Chomutově, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Střední škola EDUCHEM, a.s., se sídlem v Meziboří.