Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách

www.eeagrants.org         www.sfzp.cz/norskefondy         www.norskefondy.cz

 

Stránka projektu „Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách“ z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-1 RONDANE k předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

Aktuální realizace projektu

Realizace projektu v roce 2022

Po ukončení vegetace nastane čas na udržování evidence a značení stromů tak, aby bylo možno lokalizovat výskyt ochranářsky cenných druhů.

Dle plánu realizace projektu patří říjen a listopad dosadbám stromů na lokalitách. Všechny lokality mají stromy z původních výsadeb přestarlé a postupně dožívající. Je tady nejvyšší čas připravit vhodné biotopy pro epyfytické lišejníky pro období 10 let +.

Lokalita Malý Hrzín se dle monitoringu ukazuje jako druhově nejbohatší.

Lokalita Lesov je ukázkou biotopu uprostřed zemědělské krajiny

Lokalita Švihov je pravým ostrovním biotopem pro epifytycké lišejníky uprostřed mnoha kilometrů zemědělské krajiny.


V září ještě dokončujeme seče zejména na lokalitách, kde po velmi suchém létě začalo konečně pršet.

Lokalita Švihov


Semináře a terénní exkurse v rámci projektu

Stěžejní akce proběhla 3.9. 2022 na genofondové ploše Chotobuz. Uskutečnily se zde dvě vycházky za lišejníky v ovocných sadech.

O akce byl velmi živý zájem. Na obou vycházkách byly desítky osob. (září 2022 – foto Pavel Sekerka)

3. i 4. 9.2022 na Chotobuzi ještě probíhaly komentované prohlídky genofondové plochy, které přibližovali aktivity projektu. Byl zde představen systém péče o lokality lišejníků, který zároveň podporuje i další složky biodiverzity zemědělské krajiny. (září 2022 – foto Pavel Sekerka)

Průběžný monitoring

O jara po celou sezónu probíhá monitoring mikro a makrolišejníků. Jeho cílem je zachytit druhy, které nebyly přítomné při vstupním inventarizačním průzkumu. Odborný a metodický supervisor projektu RNDr. David Svoboda, Ph.D. navštěvuje periodicky všechny lokality. Mimo průzkumu výskytu lišejníků vyhodnocuje i průběh prací, hodnotí jejich způsob provedení a intenzitu zásahu. Dle jeho připomínek je pak upravován konkrétní průběh prací.

Srpnová inspekce na lokalitě Malý Hrzín (srpen 2022 – foto Martin Lípa)

Terčovka lipová Parmelina tiliacea je dalším nalezeným epifytickým lišejníkem na lokalitě Malý Hrzín (srpen 2022 – foto Martin Lípa)

Následná péče o vysazené stromy

Každá návštěva na lokalitě je využívána k opravě ochran proti okusu, zálivce, úpravám úvazků … prostě k tomu co je potřeba. Pravidelná péče je zárukou toho, že nejmladší generace stromů po čase převezme na svůj kmen a větve epifytické lišejníky. Za 70 let bude stromek v ohrádce stejně mohutnou třešní jako stromy v pozadí (duben 2022 – foto Martin Lípa).

Péče o bylinné patro

Od května do září je na plochách zařazených do projektu aplikována mozaiková seč. Sečení podrostu stromů je důležité pro udržení žádoucícho vlhkostního, teplotního a světelného režimu cílových epifytických lišejníků.  Mimo tyto hlavní cílové organismy, prospívá postupné sečení i mnoha druhům bezobratlých živočichů. Z hlediska rostlin je důležité pro podporu světlomilných nektarodárných bylin.

V lokalitě Švihov je vždy posečena polovina lokality. Díky návazným – neprojektovým pozemkům, kde probíhá intenzivní pastva ovcí, je dosaženo velmi kontrastní mozaikové prostředí. (září 2022 – foto Martin Lípa)

Na některých lokalitách bohužel byl efekt postupné seče nulový.  Díky silnému suchu posečené plochy prakticky neobrůstaly. Zde na lokalitě Větrný vrch byl odstup sečení více než 6 týdnů. Zkuste odhadnout, která část na fotografii byla sečena v červnu a která v srpnu. (srpen 2022 – foto Martin Lípa)

Mozaiková seč v červnu na lokalitě Malý Hrzín (červen 2022 – foto Martin Lípa)

Druhově bohaté bylinné patro na lokalitě Malý Hrzín v plném rozvoji uprostřed května 2022.

Mozaiková seč v lokalitě Chotobuz (květen 2022 – foto Martin Lípa)

Úklid posečné hmoty je prováděn ručně nejčastěji za pomocí hrabí vidlí a ručně tahaných plachet. (Sad na Větrném vrchu – srpen 2022 – foto Radoslav Bartůněk)

 

Všechny plochy jsou sečeny pouze pomocí lehké mechanizace. (Alej Lesov – květen 2022 – foto Radoslav Bartůněk)

 

Dosadby stromků na prázdné pozice

Dosadba na chotobuzi proběhla za hojné účasti dobrovolníků. (březen 2022)

Několik stromků bylo dosazeno také v Lesově (březen 2022 – foto Martin Lípa)

Leden, únor, březen, duben – tak to žijem řezem.

Tak trochu extrémní počasí ve Švihově (duben 2022 – foto Martin Lípa)

Řez velkých stromů v Lesově (březen 2022 – foto Martin Lípa)

Řez velkých stromů v Boru (březen 2022 – foto Martin Lípa)

Genofondová plocha Chotobuz (únor 2022 – foto Martin Lípa)

 

Realizace projektu v roce 2021

V říjnu až v prosinci na některých lokalitách proběhlo sázení nových stromů k zaplnění prázdných míst k udržení všech věkových skupin stromů.

Třešňovka ve Švihově byla doplněna celkem 11 stromy, které v budoucnosti poskytnou prostředí epifytickým lišejníkům (listopad 2021 – foto Martin Lípa).

Každý strom je individuálně a pečlivě chráněn proti zničení zvěří. Sázení ve Švihově proběhlo za účasti veřejnosti (listopad 2021 – foto Martin Lípa).

Na Chotobuzi v Průhonicích byla věnována pozornost také opravám zabezpečení dříve vysazených stromů. V areálu je poměrně hojná srnčí zvěř, která je schopná mladé stromky zcela zničit (září 2021 – foto Martin Lípa).

V září 2021 probíhaly práce na zabezpeční stromů jako budoucích substrátů pro růst cílových druhů lišejníků. Zároveň pokračuje monitoring lokalit s cílem udělat si podrobnější obraz o stavu a denzitách populací lišejníků v úvodní fázi realizace projektu (září 2021 – foto Martin Lípa).

RNDr. David Svoboda, Ph.D. odborný supervisor projektu, při terénním monitoringu dne 15.9.2021 (foto Martin Lípa)

Terčovka Jeckerova Punctelia jeckeri – zranitelný druh – zastižena 15.9. 2021 na cílové ploše projektu. (foto Martin Lípa)

Vousatec hnědý Brioria fuscescens na staré třešni v další cílové ploše projektu. (foto Martin Lípa)

Dne 4.9. 2021 se uskutečnili pod vedením RNDr.Davida Svobody, Ph.D. dva semináře o epifytických druzích lišejníku s exkursemi do sadu na Chotobuzi. Akci přálo počasí a zájem předčil naše očekávání.

Účastníci semináře sledují lišejníky  v sadu na Chotobuzi (září 2021 – foto Martin Lípa).

Po dokončení sečí lokalit probíhá údržba stromků, oprava ochraných a opěrných konstrukcí.

Opravy ochraných konstrukcí v sadu na Chotobuzi (září 2021 – foto Martin Lípa).

Ostrůvky nesečené trávy poskytují úkryt mnoha živočichům.

Ještěrka obecná v bezpečném úkrytu za vnitřním rukávcem pro ochranu stromů před okusem srnčí zvěří. (Lokalita Chotobuz foto Martin Lípa)

Během léta 2021 probíhala údržba bylinného patra lokalit. U stromořadí je seč posunuta o 2- 3 týdny oproti sousedním loukám či polím.

Lokalita Bor (srpen 2021 – foto Martin Lípa).

Mozaikové sečení – Lokalita Chotobuz (srpen 2021 – foto Martin Lípa).

V červnu 2021 probíhá vstupní inventarizace lokalit

Třešňovka Malý Hrzín během úvodní návštěvy (červen 2021 – foto Martin Lípa).

Základní informace o projektu

Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na následující druhy lišejníků zařazené v příslušných kategoriích Červeného seznamu lišejníků České republiky

Usnea scabrata provazovka vousatá CR –> kriticky ohr. druh
Usnea lapponica provazovka (laponská) CR –> kriticky ohr. druh
Parmotrema perlatum terčovka perlová CR –> kriticky ohr. druh
Flavoparmelia caperata terčovka svraštělá EN –> ohrožený druh
Bryoria fuscescens vousatec hnědavý VU –> zranitelný druh
Melanelixia subaurifera terčovka hrbolkatá VU –> zranitelný druh
Punctelia jeckeri terčovka Jeckerova VU –> zranitelný druh
Punctelia subrudecta terčovka lalokovitá VU –> zranitelný druh
Ramalina farinacea stužkovec pomoučený VU –> zranitelný druh
Usnea dasopoga provazovka tlustovousá VU –> zranitelný druh
Usnea hirta provazovka srstnatá VU –> zranitelný druh

Cílem projektu je v rámci biotopu zatravněných ovocných výsadeb podpořit populace již zjištěných druhů lišejníků a zároveň vytvořit podmínky pro kolonizaci dalšími druhy, pro které jsou zatravněné sady vhodným biotopem.

Prostředkem pro podporu populací uvedených druhů je zajištění dlouhodobé existence ovocných stromů, žádoucí struktury stromového patra a vhodného bylinného patra.

Stabilizací populací lišejníkových druhů na lokalitách projektu chceme podpořit invazní potenciál pro jejich šíření v okolní urbanizované či zemědělské krajině.

Uvedené druhy lišejníků zároveň představují vlajkové druhy pro komplexní řešení lokalit z hlediska podpory obecné biodiverzity zemědělské a urbanizované krajiny.

Vedlejším efektem projektu je podpora dalších druhů v daných lokalitách. Pokud se jedná o lišejníky, je to okruh dalších cca 10 druhů, které jsou zařazeny v nižších kategoriích červeného seznamu. Dále jsou to různé druhy obratlovců i bezobratlých živočichů, které využívají tento biotop jako součást svého životního prostředí.

 

Plánované aktivity:

Řez ovocných dřevin výchovný 1.-5. rok po výsadbě

Opatření směřuje k založení vzdušných a prosvětlených patrovitých korun stromů v prvních 5 letech po výsadbě stromů. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Řez ovocných dřevin výchovný 6.-10. rok po výsadbě

Opatření směřuje k dokončení budování staticky stabilní koruny stromů odolné proti samovolnému rozlámání. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Řezy udržovací u ovocných dřevin – (kombinace řezů zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu)

Obě opatření jsou určena zejména pro ovocné stromy, které aktuálně poskytují růstový substrát pro cílové druhy lišejníků v projektu.

Opatření bude prováděno postupně u všech stromů příslušné věkové kategorie po celou dobu trvání projektu. U každého stromu bude provedeno jednou za dobu trvání projektu.

Řez bezpečnostní – plocha stromu 201 – 300 m²

Toto opatření je určeno zejména pro větší stromy neovocných dřevin, které jsou ojediněle ve výsadbách přítomny. Je určeno k vyřešení aktuálních problémů stromů, které ohrožují dlouhodobé setrvání stromů na stanovišti. Jedná se např. o odlehčení kosterních větví náchylných k odlomení, začištění suchých větví a zlomů (jako vstupních bran houbové infekce), řešení tlakových vidlic atd.

Opatření prodlužuje životnost růstového substrátu pro aktuálně přítomné druhy lišejníků.

Bude provedeno jednou za dobu realizace projektu.

Individuální výsadba dřevin (ovocný vysokokmen) a následná péče o výsadby

V rámci tohoto opatření budou doplněna ojedinělá prázdná místa ve výsadbách. Je plánována výsadba ovocných vysokokmenů.

Obě opatření budou na příslušné pozici provedena jednou za dobu trvání projektu. Výsadby budou probíhat v podzimním termínu

Ruční sečení travního porostu

Opatření má za cíl zamezit expanzi vzrůstných ruderálních druhů v bylinném patře (například kopřiva dvoudomá).

Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Běžné nemechanizované ruční práce

Opatření pokrývá všechny doplňkové, ale nezbytné práce, které nebylo možné zařadit do předchozích opatření. Jedná se například o opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin, detailní péči o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin atd.

 

Harmonogram:

Aktivity lze shrnout podle sezónnosti prací takto:

Jarní období: jarní řez, zejm. výchovný, případně udržovací; řez peckovin, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy

Letní období: ruční sečení porostu bylinného patra, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy

Podzimní období: individuální výsadby dřevin (dosadby stromů), včetně budování ochranných konstrukcí

Zimní období: zimní řez jádrovin, zejména udržovací, případně bezpečnostní řezy

Průběžně: běžné nemechanizované ruční práce, např. opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin nebo odstraňování nežádoucích dřevin, zálivka dle potřeby na lokalitách

 

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Věcný garant pro realizace opatření v ovocných výsadbách: Ing. Martin Lípa: ec.meluzina@volny.cz

Odborná a terénní spolupráce: Ing. Kateřina Štrossová: katerina.strossova@csop.cz

 

Partner projektu:

Asociace Brontosaura – odkaz na stránky partnera zde.

 

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

 

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200017

Rozpočet projektu: 3 908 120 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 989 711,80 Kč

Výše dotace SFŽP: 527 596,20 Kč

 

 

Support for endangered species of epiphytic lichens in fruit plantations

Goal and purpose of the project:

The project is focused on the following species of lichens included in the relevant categories of the Red List of Lichens of the Czech Republic:

Usnea scabrata CR –> critically endangered species
Usnea lapponica CR –> critically endangered species
Parmotrema perlatum CR –> critically endangered species
Flavoparmelia caperata EN –> endangered species
Bryoria fuscescens VU –> vulnerable species
Melanelixia subaurifera VU –> vulnerable species
Punctelia jeckeri VU –> vulnerable species
Punctelia subrudecta VU –> vulnerable species
Ramalina farinacea VU –> vulnerable species
Usnea dasopoga VU –> vulnerable species
Usnea hirta VU –> vulnerable species

The goal of the project is to support the population of already identified species of lichens within the habitat of grassed fruit plantations and at the same time to create conditions for colonization by other species for which grassy orchards are a suitable habitat.

The means to support the populations of these species is to ensure the long-term existence of fruit trees, the desired structure of the tree layer and a suitable herb layer.

By stabilizing populations of lichen species in the project localities, we want to support the invasive potential for their spread in the surrounding urban or agricultural landscape.

These species of lichens also represent flagship species for a comprehensive solution for localities in terms of supporting the general biodiversity of agricultural and urban landscape.

A side effect of the project is the support of other species in the given localities. In the case of lichens, it is about 10 other species, which are included in the lower categories of the red list. Furthermore, there are various species of vertebrates and invertebrates that use this habitat as part of their environment.

 

 

 

Kontakty:

Kontaktní osobou ve věcech technické realizace je: Ing. Martin Lípa +420 777 086620, ec.meluzina@volny.cz

Odborná a terénní spolupráce: Ing. Kateřina Štrossová: katerina.strossova@csop.cz

Odborná supervize: RNDr. David Svoboda, Ph.D.: david.svoboda@email.cz

Technický dohled: Ing. Radoslav Bartůněk: bartunkovi@volny.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz

Hlavní manažerka projektu: Mgr. Petra Milerová: petra.milerova@csop.cz

vousatec hnědavý Bryoria fuscescens (foto: David Svoboda)

provazovka laponská Usnea lapponica (foto: David Svoboda)

terčovka perlová Parmotrema perlatum (foto: David Svoboda)