Botanická zahrada Dalovice

Botanická zahrada v Dalovicích

*Od roku 1994 pomáháme budovat v Dalovicích sbírku planě rostoucích rostlin z Karlovarského kraje

**Od roku 1998 pomáháme budovat v Dalovicích genofondovou plochu archivních odrůd třešní, hrušní a jabloní severozápadních Čech

Informace o těchto aktivitách najdete v sekci Pozemkového spolku Meluzína záložka Členové PSM


Podpora Karlovarského kraje

Karlovarský kraj v roce 2022 podpořil projekt Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura nazvaný: Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje

Díky této podpoře se daří uchovávat a rozvíjet Botanickou zahradu v Dalovicích.


Záchrana botanické zahrady v Dalovicích

Botanická zahrada v Dalovicích je výsledkem cca 60 let budování a pěstování. Posledních 25 let se zde naše organizace velice intenzivně angažuje.

Po sloučení SZeŠ Dalovice s ISŠ Cheb v roce 2017 míří do vakua. Hledáme novou budoucnost pro tento kousek povrchu Země a rádi bychom nějak zajistili i okolní pozemky s výskytem zvláště chráněných živočichů.

Přehled toho k čemu by mohl být Dalovický komplex naleznete zde:  http://www.meluzina.info/wp-content/uploads/2017/10/KBZ_zprava_200107.pdf

A ještě historické foto cca rok 2009 – zakládání sbírky trav Karlovarského kraje


Naše činnost na botanické zahradě v Dalovicích v roce 2016

Během tohoto roku jsme ve spolupráci se žáky, učiteli i zaměstnanci SZeŠ Dalovice realizovali dva projekty zaměřené na ochranu přírody v botanické zahradě.

První z nich byl zaměřen na obnovu stanovišť mokřadní květeny. Prvotně jseou drobné mokřady určeny především pro ekologickou výchovu. Druhotně však byly kolonizovány zvláště chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Není divu. V současné urbanizované či zemědělské krajině je o drobné vodní plochy nouze. Během opravy jezírka v zahradě se podařilo opět po letech prokázat výskyt čolka velkého. Zároveň byly řešeny další potřeby v zajištění bezpečnosti a správného vývoje dřevin na zahradě. Celou zprávu o realizaci projektu: Oprava terénního zařízení pro environmentální osětu v botanické zahradě v Dalovicích můžete stáhnout zde: KVK16EV_BZ_ZZ_00597_2016-00_www.pdf

Druhý projekt měl své těžiště na botanické zahradě ale jeho přesah byl i do okolní krajiny. Byl zaměřen na květnaté louky a na produkci osiva druhů, které by mohly být  použity k urychlení sukcese ruderálních společenstev ke květnatým trávníkům. Závěrečná zpráva o projektu je k dispozici zde: KVK16_louka_ZZ_00596_2016-00_www.pdf


Podpora školní botanické zahrady v Dalovicích a výsledky monitoringu luk v lokalitě Boč

Podpora Meluzíny botanické zahradě se uskutečňuje v několika oblastech:

1. Ve spolupráci s firmou PlantsData je na odkazu: http://www.kvetena.info/botanicka-zahrada-dalovice udržována výběrová databáze květeny Ústeckého a Karlovarského kraje včetně stránek zaměřených na školní botanickou zahradu.

2. Spolu s praktikanty individuálních praxí pomáháme udržovat technické a ekovýchovné zázemí zahrady včetně terénního informačního zázemí. Konkrétní činnost na tomto úseku popisuje závěrečná zpráva projektu Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu. Ke stažení zde: KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.pdf

3. Meluzína také pomáhá s odborným programem zahrady. Pečuje o sbírku autochtoní květeny Karlovarského kraje a vede průzkumy vegetace ve volné krajině. V roce 2014 se nám podařilo získat podporu pro dva odborně založené projekty. Oba byly dokončeny. Závěrečné zprávy včetně fotodokumentace jsou ke stažení zde: BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.pdf a zde: KVK14_louka_ZZ-01110_2014-00-www.pdf

V rámci dalších aktivit byl dokončen monitoring lučních společenstev v lokalitě Boč. Zpráva o výsledku průzkumu je ke stažení zde: BIOD_louka_1404-botanicka-zprava-2014.pdf

 


Rok 2013 v botanické zahradě při Zemědělské škole v Dalovicích a loukách Karlovarského kraje

Zahrada to je nekonečné budování. Podařilo se nám rozšířit kapacitu sbírky lučních rostlin, opravit jeden z rybníčků a také pergola získala střechu do které neteče. Botanická zahrada je koutem kam může zavítat každý příznivec květeny severozápadních Čech.

V rámci projektů podpořených z grantového programu Karlovarského kraje a z programu ČSOP Ochrana biodiversity pokračoval průzkum lučních společenstev Doupovských hor. Díky tomu se nám podařilo sestavit luční směs, kterou chceme používat při revitalizaci devastovaných ploch a k urychlení jejich převodu na hodnotnější společenstva rostlin.

Závěrečné zprávy o výše uvedených projektech naleznete zde: BIOD_louka_1303_ZZ_161302-www.pdf a KVK13_louka_ZZ-00669_2013-00-www.pdf

 


Činnost kolem školní botanické zahrady v Dalovicích v roce 2012

Závěrečná zpráva o projektu na údržbu a doplnění sbírky je ke stažení zde: KVK12_louka_ZZ_www.pdf

Mimo aktivit popsaných v této zprávě jsme ve spolupráci s učiteli a studenty SZeŠ Dalovice pokračovali v budování sbírky starých odrůd ovocných dřevin v areálu botanické zahrady a na návazných pozemcích. Rok 2012 byl zároveň rokem, kdy se nám podařilo zaplnit všechny záhony ve sbírkové části luční květeny Karlovarského kraje. Mohli jsme tak přistoupit k velmi milé činnosti – přípravě nových záhonů a zvětšování kapacity sbírky.

V zahradě byla dokončena revitalizace prakticky všech částí sbírek a bylo tak definitivně překonáno složité období let 2001-2007, kdy velká část sbírek zanikla nebo byla silně poškozena.

Velmi důležitým počinem bylo spuštění stránek: http://www.kvetena.info/. Na těchto stránkách je i sekce vyhražená přímo botanické zahradě. Doufáme, že v roce 2013 se tyto stránky stanou oficiální prezentací zahrady pro veřejnost.

 


Školní botanická zahrada Dalovice v roce 2011

Ekologické centrum Meluzína RCAB připravilo i v tomto roce další projekt na doplnění sbírky květeny Karlovarského kraje. Závěrečnou zprávu projektu včetně fotodokumentace naleznete zde:

KVK11_louka_ZZ_791_w.pdf


Rok 2010 v botanické zahradě v Dalovicích

EC Meluzína RCAB ve spolupráci se SZeŠ Dalovice realizovaly pro botanickou zahradu celkem tři projekty. Závěrečné zprávy s fotodokumentací naleznete zde:

BIOD_louka_1003_ZZ_w.pdf

KVK10_louka_ZZ_702_w.pdf

KVK10EV_www_BZ_ZZ_709_w.pdf

Množení lučních druhů v kultuře v roce 2008

Ve sledování luční druhů a celých společenstev jsme pokračovali i v roce 2008. V rámci projektu jsme také obnovili sbírku lučních rostlin v botanické zahradě v Dalovicích. Závěrečnou zprávu s fotodokumentací naleznete zde: BIOD0801_louka_ZZ_w.pdf